26 mei 2016

PvdA Drimmelen stemt in met onderzoek naar locatie AZC

College faalt in communicatie over statushouders

– Afgelopen donderdag heeft de gemeenteraad van Drimmelen besloten te onderzoeken of er een geschikte locatie in de gemeente is voor het vestigen van een AZC. De fractie van PvdA Drimmelen maakt zich grote zorgen over de wijze waarop het college opereert op dit dossier.

De communicatie richting u, de inwoners moet eerlijk en transparant zijn. Informatie mag nooit op meerdere manieren uit te leggen zijn. U moet van te voren weten waar u over mee mag en kan praten. De geijkte communicatiemiddelen volstaan niet bij dit onderwerp. PvdA Drimmelen heeft het college opgeroepen zelf langs de deuren te gaan en te luisteren naar de inbreng van inwoners. Deze inbreng moet serieus genomen worden en mag nooit gebagatelliseerd worden. Draagvlak komt immers niet vanzelf.

Statushouders

De keuze voor een AZC staat haaks op het besluit van afgelopen januari. Toen werd op advies van het college besloten dat Drimmelen niet geschikt was voor een AZC en dat er versneld statushouders gevestigd zouden worden. Hier zou in Drimmelen meer draagvlak voor zijn onder de bevolking. Statushouders zijn asielzoekers die de asielprocedure hebben doorlopen en een definitieve verblijfsvergunning hebben gekregen. Deze statushouders worden al jaren in sociale huurwoningen geplaatst. Nu het aantal asielzoekers de afgelopen tijd sterk is gestegen, zijn er ook meer statushouders. In januari was al bekend dat er niet voldoende huurwoningen voorhanden zouden zijn om al deze statushouders onderdak te bieden (Een op de tien vrijgekomen sociale huurwoningen gaat naar statushouders). Daarom kreeg het college de opdracht kleinschalige opvang te realiseren verspreid over de kernen. In de praktijk betekende dit dat er gezocht moest worden naar panden waar maximaal 10 personen tijdelijk opgevangen konden worden.

Gebrekkige communicatie richting omwonenden

Het college voorzag weinig problemen bij het uitvoeren van de opdracht om woonruimte voor statushouders te zoeken. Gemeente Drimmelen zouden zelfs versneld alle toegewezen statushouders in de eerste helft van dit jaar plaatsen. Vooral door zeer gebrekkige communicatie richting omwonenden voor de beoogde locaties bleek van draagvlak geen enkele sprake. Het resultaat is dat er nu, eind mei, pas voor 24 van de 63 statushouders woonruimte is gevonden. Dit jaar is de provincie Noord-Brabant met een plan gekomen om alle Brabantse gemeente actief te betrekken bij het oplossen van de problemen bij het huisvesten van vluchtelingen. Dit betekend voor Drimmelen dat er een keuze gemaakt moest worden tussen het plaatsen van 85 extra statushouders of een kleinschalig AZC voor maximaal 300 asielzoekers. PvdA Drimmelen vindt dat ook de gemeente Drimmelen haar sociale verantwoordelijkheid moet nemen richting vluchtelingen en andere gemeentes. Alle Brabantse (en Nederlandse) gemeente zullen haar deel moeten bijdragen.

Wat vindt PvdA Drimmelen belangrijk?

Tijdens raadsvergadering van afgelopen donderdag heeft PvdA Drimmelen ingestemd met het voorstel om een AZC in de gemeente Drimmelen te vestigen. Hierbij heeft PvdA Drimmelen een aantal criteria meegegeven waar deze locatie aan moet voldoen. Onze partij vindt de veiligheid van het AZC en de omgeving van groot belang. Een locatie waar hulpdiensten niet tijdig volgens de normen kunnen arriveren is voor PvdA Drimmelen onbespreekbaar. Ook moeten de bewoners van het AZC gebruik kunnen maken van diverse voorzieningen, zoals openbaar vervoer, winkels en sportvoorzieningen. Hier moet bij de locatiekeuze rekening mee gehouden worden. PvdA Drimmelen wil transparantie over de locatiekeuze. Welke locaties zijn bekeken en om welke redenen geeft het college de voorkeur aan de aangewezen locatie.

Wilt u meepraten en/of meedenken over dit of een ander onderwerp?

Loop eens binnen op een fractievergadering van PvdA Drimmelen. Iedere dinsdagavond vanaf 20.00 uur bent u welkom op het gemeentehuis. Komende tijd houdt PvdA Drimmelen u middels ‘t Carillon, onze website www.drimmelen.pvda.nl en via onze facebookpagina op de hoogte van de ontwikkelingen van het AZC.