Door Peter van Gurp op 20 september 2015

Vernieuwing hondenbeleid

In de opinieronde van 10 september was de herziene versie van het hondenbeleid van de gemeente Drimmelen aan de orde. Als we kijken naar het proces voorafgaand aan de totstandkoming van deze beleidsnotitie dan constateren wij dat onze bewoners, zowel de hondenbezitters als de niet hondenbezitters voldoende zijn betrokken.

Er zijn bewonersavonden geweest waaruit een aantal zaken naar voren zijn gekomen die volgens de hondenbezitters voor verbetering vatbaar zijn zoals meer losloopgebieden en meer afvalbakken. Uit deze nota heeft onze fractie geconcludeerd dat deze behoeftes bestaan, maar daarnaast zien we ook dat de overlast die door honden wordt veroorzaakt nog steeds aanwezig is. Het moet wat ons betreft nog maar blijken of de voorgestelde maatregelen op termijn een daling van het aantal klachten en dus een daling van de overlast teweeg brengt.

Hondenbelasting

In de eerste termijn toont onze fractie alle begrip voor dat de hondenbezitters in onze gemeente vragen om extra voorzieningen zoals losloopgebieden, zeker als je hiervoor al jaren hondenbelasting hebt betaald aan de gemeente. Het lijkt dus volkomen logisch om de eenmalige investeringen te betalen uit de egalisatiereserve hondenoverlast bestrijding.
Onze fractie is altijd sterk voorstander geweest van het principe: “De vervuiler betaald”. Als het gaat om de eenmalige investeringen die het nieuwe hondenbeleid tot gevolg hebben is dit dus prima.

Anders wordt het wanneer we gaan kijken naar de structurele kosten, het onderhouden van 8 losloopgebieden is nu eenmaal duurder dan het onderhouden van 3 gebieden. Ook hier geldt wat ons betreft het principe de vervuiler betaald. Wanneer dit college besluit om de hondenbelasting geheel af te schaffen gaan alle inwoners van Drimmelen betalen voor het opruimen van hondenpoep.
De gesuggereerde oplossing in de beleidsnota om het tekort wat gaat ontstaan te dekken door middel van een OZB verhoging doet onze fractie af als volstrekt onbespreekbaar. Ook als het gaat om deze structurele kosten is het wat ons betreft nog steeds de vervuiler die betaald. Onze fractie ziet dan ook veel meer in de andere suggestie uit de beleidsnota namelijk de halvering van de hondenbelasting aan te houden zoals dit in 2015 is ingezet om zodoende ook de structurele kosten te leggen waar ze thuishoren, namelijk bij de hondenbezitters.

Financiële dekking

In de 2e termijn gaf burgerlid Peter van Gurp het nog duidelijk aan; “De fractie van de PvdA Drimmelen is duidelijk in haar standpunt als het gaat om hondenbeleid in de gemeente Drimmelen. Wij staan het principe ‘de vervuiler betaald’ voor.”

Dit betekent dus voor de 6 beslispunten dat de financiële dekking zowel incidenteel als structureel moet worden betaald door het heffen van hondenbelasting. Te vaak hebben we gezien dat reserves niet voor de benoemde doelen worden ingezet waardoor later problemen ontstaan. De egalisatiereserve leegtrekken en daarnaast de hondenbelasting afschaffen is wat onze fractie dan ook niet de juiste manier om verdere invulling te gaan geven aan dit beleidsstuk. Wij kunnen dan ook alleen maar akkoord gaan met de genoemde beslispunten in de nota wanneer voor de uitvoering hiervan ook de nodige financiële middelen toereikend zijn en vooral in de toekomst toereikend blijven.

Peter van Gurp

Peter van Gurp

Mijn naam is Peter van Gurp. Ik ben geboren en getogen in deze gemeente en werkzaam bij Waterschap Brabantse Delta als adviseur onderhoud. Samen met mijn vrouw en drie kinderen ben ik woonachtig in Made. Naast mijn politieke bezigheden ben ik vaak te vinden bij V.V. Madese Boys waar mijn kinderen voetballen en ik zelf

Meer over Peter van Gurp