Standpunten

Zoeken

Aandacht voor alle inwoners in de gemeente Drimmelen

Meedoen in de samenleving betekent voor PvdA Drimmelen dat iedereen, jong en oud, man of vrouw zijn plek heeft in onze gemeenschap. Meedoen is niet voor iedereen vanzelfsprekend en PvdA Drimmelen wil daarom dat het voor iedereen mogelijk wordt om mee te doen. Dit betekent dat de rol van de gemeente hierin cruciaal is.

Lees verder

Aandacht voor beter onderhoud

PvdA Drimmelen wil dat het onderhoudsniveau van de openbare ruimtes omhoog gaat.

Lees verder

Aandacht voor een duurzame gemeente Drimmelen

Het is en blijft ook in de toekomst prettig om in de gemeente Drimmelen te wonen. Duurzaamheid is een breed begrip welke op allerlei vormen in verschillende onderwerpen terugkomt. PvdA Drimmelen vindt duurzaamheid geen op zichzelf staand onderwerp daarom vind u geen apart hoofdstuk over duurzaamheid in ons verkiezingsprogramma. Duurzaamheid zit in al zijn vormen geïntegreerd in dit verkiezingsprogramma, net zoals duurzaamheid verweven moet zijn in alle beleidsvelden van de gemeente Drimmelen.

Lees verder

Aandacht voor meer interactie tussen gemeente en haar burgers

De samenleving van deze tijd vraagt om steeds meer interactie tussen gemeente en haar burgers. Inwoners willen ook helpen en mee te denken over hun buurt of straat. PvdA Drimmelen vindt dit een positieve ontwikkeling gelet op wat er binnen onze gemeente al op dit vlak gebeurd bij o.a. dorpsgericht werken en de koerskaart.

Lees verder

Aandacht voor onze ondernemers

Drimmelen is een blauwgroene gemeente. Blauw van het water en Groen van de natuur. Met Nationaal Park de Biesbosch binnen onze gemeente is toerisme een van de belangrijke pijlers voor PvdA Drimmelen. Het is belangrijk dat de gemeente alle ondernemers faciliteert en stimuleert. Daarvoor dient ook te worden samengewerkt met de regiogemeenten.

Lees verder

Aandacht voor onze verenigingen en buurthuizen

Het is belangrijk dat onze inwoners gezond, fit en vitaal zijn en blijven. Ook sociale contacten binnen en buiten de (sport) verenigingen zijn belangrijk voor het welzijn van onze inwoners, jong en oud. Voor de sociale cohesie vinden wij het belangrijk dat daarom onze (sport) verenigingen goede faciliteiten en ontplooiingsmogelijkheden hebben. De buurthuizen in de verschillende kernen spelen een belangrijke rol als ontmoetingsplek voor veel inwoners.

Lees verder

Aandacht voor straten, fiets- en wandelpaden, pleinen en openbare gebouwen

Onder de openbare ruimte van gemeente Drimmelen verstaan wij alle ruimte binnen de gemeentegrenzen die we samen gebruiken zoals straten, fiets- en wandelpaden, pleinen en openbare gebouwen. Hier hoort ook ons buitengebied bij en natuurlijk onze Biesbosch. Door het toeristische blauwgroene karakter van onze gemeente vindt PvdA Drimmelen het belangrijk dat de openbare ruimte voor de bezoekers en de eigen inwoners een visitekaartje is voor onze gemeente. PvdA Drimmelen vindt het belangrijk dat iedereen gebruik kan maken van onze openbare ruimte en daarom moet deze toegankelijk zijn voor iedereen.

Lees verder

Aandacht voor structureel wegenonderhoud

PvdA Drimmelen wil de verkeersvisie Hooge en Lage Zwaluwe zichtbaar in concrete plannen en toegevoegd aan de beleidswensen.

Lees verder

Aandacht voor verkeersveiligheid voor iedereen

Verkeersveiligheid voor fietsers, voetgangers en mindervaliden. Weginrichtingen binnen onze gemeente dienen veilig te zijn voor deze doelgroepen. PvdA Drimmelen wil onveilige verkeerssituaties binnen de gemeente in kaart brengen en oplossen, zoals bijvoorbeeld de oversteekplaats in Terheijden.

Lees verder

Verkiezingsprogramma PvdA Drimmelen

Hier vindt u het verkiezingsprogramma van de PvdA Drimmelen voor de periode 2018 - 2022.

Lees verder