Aandacht voor een duurzame gemeente Drimmelen

Het is en blijft ook in de toekomst prettig om in de gemeente Drimmelen te wonen. Duurzaamheid is een breed begrip welke op allerlei vormen in verschillende onderwerpen terugkomt. PvdA Drimmelen vindt duurzaamheid geen op zichzelf staand onderwerp daarom vind u geen apart hoofdstuk over duurzaamheid in ons verkiezingsprogramma. Duurzaamheid zit in al zijn vormen geïntegreerd in dit verkiezingsprogramma, net zoals duurzaamheid verweven moet zijn in alle beleidsvelden van de gemeente Drimmelen.

Ons streven is om in 2040 een CO2 neutrale gemeente te zijn. Veilig verkeer is voor PvdA Drimmelen ook een belangrijk thema binnen ruimte en wonen. Door invoering van de Omgevingswet gaat er voor de gemeente en onze inwoners veel veranderen. Hier moet de gemeente Drimmelen op voorbereid zijn. Ten aanzien van dit thema wil PvdA Drimmelen het volgende realiseren:

  • PvdA Drimmelen wil dat de gemeente op het gebied van duurzaamheid zelf nog meer het goed voorbeeld gaat geven. De gemeente Drimmelen gaat uitstralen dat het een duurzame gemeente is en ook faciliteren in duurzaamheid door het aanleggen van voldoende oplaadpunten voor elektrische auto’s en fietsen. Bij aanbestedingen gaan we meer gunnen op het kwaliteitscriterium duurzaamheid. Op verschillende beleidsterreinen wordt duurzaamheid een nog belangrijker criteria, bijvoorbeeld bij de afvalstoffenverwerking en in de woonvisie.
  • PvdA Drimmelen wil investeren in de omgevingswet. Dit betekent dat inwoners en gemeente klaar moeten zijn voor de implementatie in 2021. Investeren in de kennis van de ambtenaren en de communicatie over de nieuwe omgevingswet en wat dit betekent voor onze inwoners en bedrijven. Vragen van burger moeten op allerlei vlakken beantwoord kunnen worden binnen de gestelde service termijnen. Hiervoor richten we een loket in waar inwoners en bedrijven met hun vragen terecht kunnen.
  • PvdA Drimmelen wil duurzame projecten stimuleren. Door de nieuwe omgevingswet wordt het door de overheid gestimuleerd om duurzame projecten te realiseren. Middels een lokale energiestrategie moeten lokale duurzame initiatieven makkelijker van de grond kunnen komen. Wanneer bijvoorbeeld iemand stopt met zijn boerenbedrijf en een andere activiteit gaat uitvoeren willen wij stimuleren dat dit duurzaam gebeurt.
  • PvdA Drimmelen wil dat huizen energieneutraal zijn. Daarom wordt er alleen nog energieneutraal gebouwd in de gemeente Drimmelen. Nieuwbouwhuizen in Drimmelen worden vanaf 2020 niet meer aangesloten op het gasnetwerk.
  • PvdA Drimmelen wil opbrengsten van duurzame investeringen zoals windmolens herinvesteren in het verduurzamen van bestaande woningen. Er zijn al allerlei goede initiatieven gestart om de doelstelling om in 2040 een CO2 neutrale gemeente te zijn te halen zoals investeren in windenergie en de duurzaamheidslening. Deze opbrengsten komen ten goede aan het verduurzamen van woningen
  • PvdA Drimmelen wil de komende tijd voldoende woningen voor de diverse doelgroepen zoals starters, ouderen en sociale huurwoningen. Het is belangrijk dat ouderen langer in hun eigen huis kunnen blijven wonen. We brengen het levensloopbestending maken van woningen verder onder de aandacht van onze inwoners. Voldoende aanpassingen leidt tot forse kostenbesparingen. Het aanpassen van woningen van ouderen moet laagdrempeliger worden en naast de blijvers lening moeten er andere financiële mogelijkheden komen om kleine aanpassingen aan woningen mogelijk te maken.
  • PvdA Drimmelen wil meer mogelijkheden voor alternatieve woningbouw, zoals een “TinyHouse”. Deze en andere nieuwe vormen van wonen willen wij niet alleen voor jongeren maar wij zien ook mogelijkheden voor andere doelgroepen zoals ouderen in combinatie met zorg. Er kunnen pilots worden uitgevoerd op de plek van de oude Ganshoek en de oude Willebrodusschool in Lage Zwaluwe, en het op terrein van de voormalige pindafabriek in Made.
  • PvdA Drimmelen wil dat biodiversiteit leidend is in de uitvoering van groenplannen. Dit betekent dat onderhoud renovatie of aanleg van groen zo wordt ingepland dat het de biodiversiteit bevorderd. Ook gaat de gemeente biodiversiteit bij onze inwoners stimuleren door het opzetten van een plan.