Aandacht voor straten, fiets- en wandelpaden, pleinen en openbare gebouwen

Onder de openbare ruimte van gemeente Drimmelen verstaan wij alle ruimte binnen de gemeentegrenzen die we samen gebruiken zoals straten, fiets- en wandelpaden, pleinen en openbare gebouwen. Hier hoort ook ons buitengebied bij en natuurlijk onze Biesbosch. Door het toeristische blauwgroene karakter van onze gemeente vindt PvdA Drimmelen het belangrijk dat de openbare ruimte voor de bezoekers en de eigen inwoners een visitekaartje is voor onze gemeente. PvdA Drimmelen vindt het belangrijk dat iedereen gebruik kan maken van onze openbare ruimte en daarom moet deze toegankelijk zijn voor iedereen.

Ten aanzien van dit thema wil PvdA Drimmelen het volgende realiseren:

  • PvdA Drimmelen wil snelle veilige fietsverbindingen, zogenaamde turbofietspaden aanleggen tussen de verschillende dorpskernen waardoor onze inwoners op een snelle wijze, bijvoorbeeld met een e-bike van de ene naar de andere dorpskern kunnen. Dit stimuleert onze inwoners om de fiets te nemen in plaats van de auto waardoor dit bijdraagt aan duurzaamheid. Deze routes sluiten beter aan op bestaande fietsroutes en op fietspaden naar o.a. Oosterhout, Breda en industrieterrein Moerdijk.
  • PvdA Drimmelen wil het gehele plan van de rondweg Hooge en Lage Zwaluwe uitvoeren.
    Dit betekent bestaande polderwegen verbreden en gebruiken als alternatief voor het verkeer door de kernen. Hierbij zijn op sommige plekken nieuwe aansluitingen nodig op bestaande wegen zoals de Provincialeweg N285 en de Horenhilsedijk. Knelpunten oplossen in plaats van verplaatsen. Voor de Gaete en Loonsedijk in Lage Zwaluwe willen we een praktische doorsteek maken voor het landbouwverkeer.
  • PvdA Drimmelen wil onveilige verkeersituaties binnen de gemeente in kaart brengen en oplossen. Verkeersveiligheid voor fietsers, voetgangers en mindervaliden. Weginrichtingen binnen onze gemeente dienen veilig te zijn voor deze doelgroepen, zoals bijvoorbeeld de bocht bij AH in Made. In de komende periode willen we verlichting van het fietspad van de kern Lage Zwaluwe naar NS station Lage Zwaluwe realiseren.
  • PvdA Drimmelen wil onze gemeente de komende vier jaar nog toegankelijker maken door drempels letterlijk weg te nemen. PvdA Drimmelen komt op voor mensen met een beperking en vindt dat iedereen overal moet kunnen gaan en staan binnen onze gemeente. Dit geldt ook voor specifieke locaties zoals buurthuizen, jachthavens en onze zwembaden. Verder willen wij inzetten op toegankelijkheid bij verenigingen met name bij sportvelden en (sport) kantines.
  • PvdA Drimmelen wil dat het onderhoudsniveau van de openbare ruimtes omhoog gaat. De afgelopen jaren is het aanzicht van straten en plantsoenen achteruit gegaan. Wij willen extra aandacht voor beeldbepalende locaties en entrees van onze gemeenten. Plantsoenen gaan we netjes onderhouden, dit betekent dat er vraaggericht onderhoud nodig is. Verder moeten alle voorzieningen in de openbare ruimte zoals bankjes, prullenbakken, trapveldjes en dergelijke netjes onderhouden worden en van goede kwaliteit zijn.
  • PvdA Drimmelen wil meer aandacht voor groen. We zijn een blauwgroene gemeente, echter de focus heeft de laatste jaren teveel op blauw gezeten. We gaan actief aan de slag met de natuur wat betekend dat we het totale bomenbestand in Drimmelen de komende jaren met 5% gaan verhogen. Bermen, plantsoenen en ander openbaar groen krijgen een belangrijke functie bij het in stand houden van allerlei insecten. We gaan inwoners activeren hier ook aan mee te doen.
  • PvdA Drimmelen wil extra inzetten op het voorkomen en opruimen van zwerfafval. Op bekende dumpplekken moet worden gecontroleerd en gehandhaafd.
  • PvdA Drimmelen wil een evenemententerrein waar evenementen in de toekomst duurzaam, veilig en controleerbaar kunnen plaatsvinden. Net als de gemeente Drimmelen zijn wij trots op onze grote lokale, nationale en internationale evenementen. Op dit te realiseren evenemententerrein zijn de basisvoorzieningen en infrastructuur aanwezig. Op deze wijze kunnen evenementen die dat willen, verder groeien.