Aandacht voor alle inwoners in de gemeente Drimmelen

Meedoen in de samenleving betekent voor PvdA Drimmelen dat iedereen, jong en oud, man of vrouw zijn plek heeft in onze gemeenschap. Meedoen is niet voor iedereen vanzelfsprekend en PvdA Drimmelen wil daarom dat het voor iedereen mogelijk wordt om mee te doen. Dit betekent dat de rol van de gemeente hierin cruciaal is.

Het aanbieden van de juiste zorg, het geven van de juiste adviezen, het verder op weg helpen bij vragen en het tijdig signaleren van mensen die achterblijven. Allemaal belangrijke taken die nodig zijn om iedereen mee te kunnen laten doen. PvdA Drimmelen heeft goede zorg (voldoende en van de juiste kwaliteit) dan ook hoog in het vaandel staan. De afgelopen 4 jaar is er te veel bezuinigd in de gemeente Drimmelen op dit gebied. Bovenop de landelijke bezuiniging bij het overdragen van de taken van Rijk naar gemeente heeft de gemeente Drimmelen hierop fors extra bezuinigd. PvdA Drimmelen wil dat geld voor de zorg besteed wordt aan de zorg. Ten aanzien van dit thema wil PvdA Drimmelen het volgende realiseren:

 • PvdA Drimmelen wil het WMO budget oormerken. Geld wat bedoeld is voor de zorg blijft bij de zorg! Het geld kan dan niet zoals de afgelopen jaren wel het geval is geweest aan andere zaken worden besteed. Met het budget wil PvdA Drimmelen het volgende veranderen binnen de WMO:
  • uitbreiding van uren huishoudelijke hulp indien de cliënt dit nodig heeft;
  • verlagen van de eigen bijdragen en stapeling van kosten voorkomen;
  • alle zorgmedewerkers een vast arbeidsovereenkomst met sociale zekerheid;
  • de gemeente betaald een reëel bedrag aan de zorginstellingen voor vervoer van en

   naar dagbesteding. Momenteel haken te veel inwoners af omdat er ook voor het vervoer een eigen bijdrage gevraagd wordt door de zorginstelling.

 • PvdA Drimmelen wil mantelzorgers structureel ondersteunen door het beter uitvoeren van het bestaande WMO beleid. De mantelzorgers zijn een groeiende doelgroep binnen onze samenleving. Wanneer de inwoners op de juiste wijze ondersteund worden vanuit het beleid betekent dit dat we de mantelzorgers ontlasten.
 • PvdA Drimmelen wil dat de inwoner centraal staat bij de keuze voor dagbesteding. Het welzijn van deze inwoner heeft altijd de hoogste prioriteit bij het vinden van het juiste dagbestedingsarrangement. Niet alle algemene voorzieningen zijn geschikt voor inwoners met een dagbestedingsindicatie.
 • PvdA Drimmelen wil de terugloop van vrijwilligers een halt toe roepen en inzetten op ondersteuning en faciliteren van deze vrijwilligers. De laatste jaren zien we een terugloop van het aantal vrijwilligers bij verenigingen. Inzet van vrijwilligers stimuleert verbondenheid, maar zorgt ook voor de mogelijkheid tot sport, ontspanning en ontmoeting.
 • PvdA Drimmelen wil geen wachtlijsten of cliëntenstop in de jeugdzorg. De centrale aanbesteding van de jeugdhulp moet vraaggericht zijn, en niet financieel gericht. Toegang tot jeugdhulp moet laagdrempelig zijn.
 • PvdA Drimmelen wil jeugdvrijwilligerswerk stimuleren door het opzetten van jeugdvrijwilligersprojecten. Dit kan door jeugdige vrijwilligers laten samenwerken met oudere vrijwilligers en mogelijkheden te bieden voor maatschappelijke stage. Stimuleren dat verenigingen jongeren inzetten voor vrijwilligers werk, eventueel tegen bepaalde vergoeding zoals korting op contributie. De gemeente kan bijdragen door de stage te erkennen door het verstrekken van officiële certificaten en het afsluiten van een collectieve verzekering voor deze groep vrijwilligers.
 • PvdA Drimmelen wil minder bureaucratie voor de vrijwilligers van Vluchtingenwerk Drimmelen. Deze vrijwilligers ondervinden bij hulp aan statushouders, een starre bureaucratische houding van de gemeente. Voor een goede en snelle inburgering van deze nieuwe Drimmelense inwoners is beter maatwerk nodig. Ook dienen alle voorzieningen goed bereikbaar te zijn voor de kinderen van statushouders. VVE (peuterspeelzaal) en sportverenigingen zijn belangrijk bij het leren van de Nederlandse taal.
 • PvdA Drimmelen wil betere begeleiding bij het aanvragen van een bijstandsuitkering. Dit traject voor een aanvraag van een bijstandsuitkering en de daadwerkelijke verstrekking duurt nu te lang. Hier gaan vaak weken of zelfs maanden overeen. Dit kan inwoners in financiële problemen brengen. Een eventueel voorschot kan veel problemen voorkomen.
 • PvdA Drimmelen wil meer bekendheid en betere toegang tot de bijzondere bijstand. Ook willen we de mogelijkheden voor uitbreiding van de voorzieningen in de bijzondere bijstand bekijken.
 • PvdA Drimmelen wil inwoners met schulden in een vroeg stadium helpen. Als de financiële problemen te groot zijn geworden moeten inwoners snel in een schuldhulpverleningstraject geplaatst kunnen worden. Hiervoor zijn budgetcoaches beschikbaar.
 • PvdA Drimmelen wil aandacht voor laaggeletterdheid. De komende periode moet er aandacht komen voor dit probleem zodat deze groep inwoners meer kansen krijgen op bijvoorbeeld de arbeidsmarkt. Dit gaan we doen door aan te sluiten bij landelijkeprogramma’s en door het opstellen van beleid.