Aandacht voor onze ondernemers

Drimmelen is een blauwgroene gemeente. Blauw van het water en Groen van de natuur. Met Nationaal Park de Biesbosch binnen onze gemeente is toerisme een van de belangrijke pijlers voor PvdA Drimmelen. Het is belangrijk dat de gemeente alle ondernemers faciliteert en stimuleert. Daarvoor dient ook te worden samengewerkt met de regiogemeenten.

Ten aanzien van dit thema wil PvdA Drimmelen het volgende realiseren:

  • PvdA Drimmelen wil verbetering van de mogelijkheden voor lokale ondernemers bij aanbestedingen. Met name bij grotere aanbestedingen en door clustering zijn onze eigen ondernemers kansloos. Binnen de Europese aanbestedingsregels willen we kijken welke mogelijkheden er zijn om werkzaamheden voor de gemeente uit te laten voeren door lokale ondernemers. Lokale ondernemers zijn vaak geworteld in de lokale samenleving en een smeermiddel bij allerlei lokale activiteiten. Hierbij is Social return een belangrijk uitgangspunt voor PvdA Drimmelen.
  • PvdA Drimmelen wil dat bij aanbestedingsprocedures sociaal verantwoord ondernemen een belangrijker ijkpunt wordt. Meedoen in de samenleving betekent ook voor iedereen eerlijke kansen op de arbeidsmarkt. De gemeente Drimmelen draagt hierin haar steentje bij en mag dit ook van ondernemers verwachten waarmee zij zaken doet.
  • PvdA Drimmelen wil de recreatieve aantrekkingskracht van Drimmelen vergroten. Dit betekent een ambitieus toeristisch beleid voeren wat past bij de blauwgroene uitstraling van de gemeente Drimmelen. Een beleid waarin de samenhang tussen de verschillende toeristische onderdelen en andere beleidsterreinen zoals “ruimte en wonen” samenkomen. We vinden bij bestaande en nieuwe recreatieve en toeristische ontwikkelingen duurzaamheid belangrijk en willen dat deze energieneutraal plaatsvinden.
  • PvdA Drimmelen wil een kiosk in het centrum van Made als extra meerwaarde voor de inwoners. Het kernplan Made wordt de komende jaren uitgevoerd. Om dit plan een impuls te geven wordt deze kiosk het middelpunt van evenementen in het centrum van Made. Inwoners kunnen de kiosk (op aanvraag) gebruiken voor allerlei activiteiten.
  • PvdA Drimmelen wil een betrouwbaar netwerk van buurtbussen tussen de eigen kernen en omliggende randgemeente en industrieterreinen. Bereikbaarheid van werk en voorzieningen, een bezoekje brengen aan familie of vrienden in een andere kern moet voor iedereen mogelijk zijn en blijven. Als eerste wil PvdA Drimmelen een directe verbinding tussen Lage Zwaluwe en Made realiseren. Een groot deel van de tijd worden de huidige buurtbussen niet gebruikt, bijvoorbeeld in het weekend.
  • PvdA Drimmelen wil buurtbussen breder in gaan zetten de komende raadsperiode. Hiervoor gaan we o.a. samen met de vrijwilligers van de buurtbussen een plan maken. Op den duur vindt PvdA Drimmelen dat deze buurtbussen elektrisch moeten rijden. Voor de langere termijn zijn er ontwikkelingen mogelijk op het gebied van zelfrijdende voertuigen. Met het relatief grote oppervlak van onze gemeente is het belangrijk hier tijdig bij aan te sluiten.
  • PvdA Drimmelen wil alleen echte banen voor de Alfahulpen. Werk is voor iedereen belangrijk. Werk met de daarbij behorende sociale zekerheid zoals verzekeringen en vakantiegeld. PvdA Drimmelen wil dat de thuiszorgmedewerkers bij hun eigen cliënten aan het werk blijven met een vast arbeidsovereenkomst met sociale zekerheid. Dit betekent dat de gemeente geen gebruik meer maakt van Alfahulpen bij het uitvoeren van het WMO beleid.